Voorwaarden voor mij als gastouder

Iedereen is gebaat bij kwalitatief goede kinderopvang. Om ook echt veilige opvang te kunnen bieden, dienen gastouders dan ook aan bepaalde voorwaarden te voldoen. 

Dit zijn de voorwaarden waaraan de gastouder moet voldoen alvorens hij of zij kan worden opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

 

Verklaring Omtrent het Gedrag

Elke gastouder dient te beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Als de opvang bij de gastouder thuis plaatsvindt, is een VOG ook verplicht voor de huisgenoten van achttien jaar en ouder. Daarnaast is een VOG verplicht voor volwassen personen die actief bij de opvang betrokken zijn. Het origineel van de VOG is op de in het LRKP geregistreerde opvanglocatie aanwezig. Op eventuele andere locaties is een kopie aanwezig.

 

EHBO certificaat

Een gastouder dient te beschikken over een geregistreerd en geldig EHBO-certificaat gericht op kinderen.

 

Deskundigheidseisen

De gastouder moet in het bezit zijn van:

bron: www.rijksoverheid.nl

 

Aanvullende eisen

Voor gastouders gelden de volgende aanvullende eisen:

  • De gastouder is telefonisch bereikbaar tijdens de opvang.
  • De eigen kinderen van de gastouder staan niet onder toezicht.
  • De gastouder is niet uit het ouderlijk gezag ontheven of ontzet. Dit wordt door de GGD-inspecteur gecontroleerd. Als de ondertoezichtstelling of ontheffing na registratie plaatsvindt, kan dit leiden tot verwijdering uit het LRKP.
  • De gastouder spreekt Nederlands tijdens de opvang. Fries of een andere Nederlandse streektaal mag ook. Bij de opvang van kinderen van buitenlandse ouders die voor hun werk tijdelijk in Nederland verblijven (expats), kan mede de voertaal van het gezin worden gesproken, overeenkomstig een door het gastouderbureau vastgestelde gedragscode.
  • De gastouder is bekend met de inhoud van het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau en handelt ernaar.
  • De gastouder kent de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid en de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en handelt ernaar.

bron: www.rijksoverheid.nl